SCHECKIWWERREECHUNG den 1. Mee 2021
vun der CISMR ASBL un d’Escher Déierenasyl
 


Mir hunn Haut um Samschdeg, 1. Mee 2021 déi grouss Freed gehat, Ären Don vum Kniddelsfest-TakeAway 2021, deen Dir fir en gudden Zweck fir Déieren ze hëllefen,
mam Kaf vun engem Plüschpezzi gemaach hutt, z’iwwerreechen.
Den Montant, deen esou zesummekomm ass, hunn mir op 300,-€ opgeronnt an dësen a Form vun engem Scheck dem Escher Déierenasyl iwwerrecht.
Mir soen Iech nach emol Villmools Merci fir Ären Don deen esou, ewéi versprach, den Déieren hëlleft.

 

  NEWS